Daiki × Noboru’s comics

Please enjoy this BoysLove comic about the tsundere Daiki and the natural Noboru!

OpenSea